П`ятниця, 07.05.2021, 20:25
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "РАЙОННИЙ РЕСУРСНИЙ  ЦЕНТР 
ГРОМАДЯНСЬКОЇ  ОСВІТИ Й ВИХОВАННЯ"

Головна Реєстрація Вхід
Вітаю Вас, Гість · RSS
Меню сайту
Міні-чат
Наше опитування
Чи необхідно в школі викладати курс "Громадянська освіта"
Всього відповідей: 87
 Статут
СТАТУТ
Громадської організації «Районний ресурсний Центр громадянської освіти й виховання»
I. Загальні положення
1.1.  «Районний ресурсний центр громадянської освіти й виховання» (далі – Центр) є добровільною громадською організацією із районним статусом, що об’єднує за спільними інтересами викладачів історії, громадянознавства та суспільних дисциплін й інших педагогічних працівників, які роблять внесок у розвиток історичної, громадянської освіти й виховання.
Центр є науково-методичним осередком в системі освітньої діяльності району та діє на громадських засадах з метою сприяння розвитку цілісного підходу до організації системи громадянської освіти й виховання учнівської молоді та процесу демократизації школи як суспільної інституції.
1.2. Діяльність Центру поширюється на територію Цюрупинського району Херсонської області і здійснюється у відповідності до Конституції України та законів України  «Про об’єднання громадян», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про діяльність дитячих і молодіжних організацій», актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів МОН, Декларації прав людини, Конвенції про права дитини, Статуту 2010 року.
1.3. Мова навчання і виховання у Центрі визначається Конституцією України і Законом України "Про мови в Українській РСР".
1.4 Центр забезпечує підготовку вчителів, заступників директорів, класних керівників, педагогів – організаторів, лідерів громадських організацій до впровадження дієвих моделей громадянської освіти й виховання в навчально-виховному процесі, позакласній та позашкільній діяльності.
1.5. Діяльність Центру забезпечується науковцями, методистами, тренерами, які мають вищу педагогічну або соціальну освіту та пройшли курс навчання з громадянської освіти та соціального проектування.
1.6. Центр тісно співпрацює з науково-методичними установами, позашкільними закладами, з органами соціального захисту, сім’ї та молоді а також з громадськими та благодійними організаціями, фондами.
1.7. Працівники Центру здійснюють діяльність на волонтерських засадах.
1.8. У своїй діяльності Центр керується такими принципами:
     - повага до основних прав і свобод людини;
     -  повага до національної культури, історії та традицій;
     - заперечення насильства, жорстокості, ненависті та інших аморальних засобів у досягненні мети;
    - доброта і милосердя.
1.9. Засновниками  Центру є Назаренко Людмила Миколаївна, Вишковський Ігор Владиславович, Семиженко Віта Григорівна.
1.10. Центральним статутним органом громадської організації є Рада Громадської організації «Районний ресурсний центр громадянської освіти й виховання».
 1.11. Місцезнаходження громадської організації «Районний ресурсний центр громадянської освіти й виховання», юридична адреса:
         75100, м. Цюрупинськ,
          вул. Комунарів, 45.
                     ІІ.  Головні завдання та мета діяльності Центру
2.1. Основними завданнями Центру є:
-         науково-методичне обґрунтування та відпрацювання дієвих моделей громадянської освіти й виховання учнів;
-         поширення кращого педагогічного та соціального досвіду у навчальних закладах району;
-         активізація діалогу школи та місцевої громади шляхом упровадження нових форм співпраці;
-         демократизація управління в галузі освіти;
-         розробка та видавництво навчально-методичних матеріалів щодо викладання спецкурсів з громадянської освіти, організація позакласної діяльності в різних сферах суспільного життя місцевої громади;
-         виховання правової культури в учнів ( вихованців), поваги до Конституції України та законів України, державної символіки;
-         виховання національної свідомості, любові до рідної землі, родини, свого народу, держави Україна;
-         створення умов для духовно-морального, громадянського, трудового, екологічного виховання учнів (вихованців);
-         залучення учнів (вихованців) до практичної діяльності, спрямованої на формування національної свідомості, патріотизму, активної громадянської позиції, мотивації здорового способу життя;
-         створення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів і суспільних вимог;
-         збереження й зміцнення фізичного, психічного та духовного здоров'я учнів (вихованців);
-         сприяння набуттю учнями (вихованцями) соціального досвіду;
-         просвітницька діяльність.
 2.2. Мета діяльності Центру  -  задоволення та захист  законних  соціальних, економічних, творчих,  вікових,  національно-культурних,  спортивних та  інших спільних інтересів членів Громадської організації.
2.3. Основними видами діяльності Центру є:

      -    проведення науково-практичних конференцій, навчально-методичних семінарів для  цільових груп;
-         організація конкурсів соціальних міні-проектів для підтримки позакласної та позашкільної діяльності учнів;
-         надання допомоги у створенні, реєстрації та організації діяльності дитячих і молодіжних організацій;
-         створення інформаційного бюлетеня «Вчимося діяти разом», співпраця з місцевим мас-медіа;
-         організація суспільних акцій;
-         моніторингові дослідження;
-         участь в програмах Міжнародних проектів з метою підтримки демократії та громадянської освіти населення.
  2.4. Громадська організація «Районний ресурсний Центр громадянської освіти й виховання» функціонує на базі Цюрупинської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2.
          IIІ Організаційно-правові засади діяльності Центру.  Умови і порядок прийому в члени Центру.
  3.1. Створення, реорганізація та ліквідація Центру здійснюються відповідно до законодавства.
  3.2. Центр є громадською організацією і діє на підставі статуту, затвердженого установчими зборами.
  3.3. У статуті зазначаються: повне найменування Центру, його місцезнаходження, засновник, підпорядкованість; мета і основні завдання діяльності; основні характеристики методичної та масової роботи, навчально-виховного процесу;
        визначаються права та обов'язки учасників цього процесу, унесення змін  і доповнень до статуту тощо.
 3.4. Умови і порядок прийому в члени Центру, вибуття з нього визначаються
        Установчими зборами організації й можуть бути змінені або доповнені за рішенням  зборів.
                         IV.  Права і обв’язки членів Центру.
4.1 Для  здійснення  цілей  і  завдань,  визначених  у  статутних документах, члени Центру користуються правом:
-         виступати  учасником  цивільно-правових  відносин,   набувати майнові і немайнові права;
-         представляти  і  захищати  свої  законні  інтереси та законні інтереси  своїх  членів  (учасників)  у  державних  та громадських органах;
-          брати  участь  у  громадсько-політичній  діяльності,  проводити   масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо);
-         ідейно,   організаційно   та  матеріально  підтримувати  інші об'єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;
-         створювати установи та організації;
-         одержувати  від  органів  державної  влади  і  управління  та органів   місцевого   самоврядування   інформацію,  необхідну  для реалізації своїх цілей і завдань;
-         вносити пропозиції до органів влади і управління;
-         розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;
-         засновувати засоби масової інформації.
4.2 Громадська організація має право засновувати  підприємства, необхідні для виконання статутних цілей.
4.3 Члени Центру користуються іншими правами, передбаченими законами України.
       V. Порядок утворення і діяльності статутних органів Центру.
  5.1.Ресурсний центр складається з таких ланок:
      -   науково-теоретична – науковці, науково-педагогічні працівники, експерти;
-         навчально-методична – методисти відділу освіти, тренери Центру;
-         практична – учителі, адміністратори навчальних закладів, класні керівники, педагоги-організатори, представники громадських організацій.
 5.2. Органом громадського самоврядування Центру є загальні збори (конференція), які скликаються не рідше одного разу на рік.
 5.3. Наукове керівництво Центром здійснює науковий консультант, представник Південноукраїнського регіонального
        інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.
5.4. Методичне керівництво Центром здійснює методист районного методичного кабінету, відповідальний за громадянську освіту.
5.5. Організацію безпосередньої діяльності Центру забезпечує координаційна робоча група, яка складається з 7 осіб і обирається Установчими зборами терміном на один рік. Рішення координаційної робочої групи є правомочними при наявності 2/3 її складу.
5.6.  До складу координаційної робочої групи входять:
-        керівник Центру - учитель, член Всеукраїнської Асоціації вчителів історії та суспільних дисциплін;
-        методист районного відділу освіти - за згодою;
-        тренери-вчителі.
            VІ. Зміст діяльності Ресурсного центру
6.1.        Ресурсний центр є головною організацією науково-методичної служби з питань організації громадянської освіти й виховання учнівської молоді в системі освіти району. Він здійснює організаційні, координаційні та науково-методичні функції.
6.2    Науковий керівник Центру:
- бере участь у засіданні робочих груп Міжнародних проектів, нарадах наукових установ;
       - консультує членів робочої групи Центру з питань організації громадянської освіти й виховання учнівської молоді на сучасних наукових засадах;
- сприяє консолідації зусиль працівників Центру, його цільових груп та представників органів місцевого самоврядування.
6.3. Методичний керівник Центру:
          -    забезпечує методичний супровід діяльності організації та координацію дій з методичними службами різних рівнів;
-         здійснює посередництво між Всеукраїнськими, обласними та районними  методичними службами, залучає їх фахівців до роботи Центру;
-           розробляє програми конференцій, семінарів тощо;
 6.4.  Керівник (голова) Центру:
- здійснює безпосередню діяльність Центру;
-  залучає до проведення навчально-методичних та суспільних заходів
  представників різноманітних соціальних служб;
-  організує навчання тренерів;
-  бере участь в розробці науково-методичних матеріалів для цільових груп Центру;
-  здійснює розвиток змістовного наповнення Центру;
-  розробляє програми конференцій, семінарів тощо;
-  висвітлює досвід роботи Центру через місцеві мас-медіа.
6.5.  Члени координаційної робочої групи Центру;
-   збирають   та   узагальнюють   досвід   роботи   шкіл,   організацій у відповідності до завдань діяльності Центру;
-    беруть участь в обговоренні та проведенні конкретних заходів Центру;
-    здійснюють розвиток змістовного наповнення Центру.
VIІ. Фінансування діяльності Центру
7.1.   Працівники Центру здійснюють діяльність на волонтерських засадах.
7.2. Фінансування діяльності Центру може здійснюватися благодійними фондами, юридичними та фізичними особами, а також з джерел, не заборонених чинним законодавством.
VIIІ. Порядок внесення змін і до статутного документу об’єднання.
8.1. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту Центру та його реорганізація визначається рішенням Установчих зборів організації.
ІХ. Порядок припинення діяльності Центру.
   9.1.  Припинення діяльності Центру може бути проведено шляхом  його реорганізації    або    ліквідації    (саморозпуску, примусового розпуску).
  9.2.   Реорганізація Громадської організації здійснюється відповідно  до Статуту.
  9.3.  Реєстрація новоствореного об'єднання здійснюється  у порядку, встановленому  Законом України «Про об’єднання громадян».
  9.4.  Ліквідація  об'єднання  громадян  здійснюється  на   підставі статуту або рішення суду.
Безкоштовний хостинг uCoz
Календар новин
«  Травень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Форма входу
Пошук
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0